Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Wnioski do pobrania - Świadczenia rodzine

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (pobierz)

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (pobierz)

Zaświadczenie lekarskie / wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. Tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (pobierz)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (pobierz)

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (pobierz)

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (pobierz)

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (pobierz)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pobierz)

Świadczenia pielęgnacyjne:

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (pobierz)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (pobierz)

Świadczenia rodzicielskie:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (pobierz)

Zasiłek pielęgnacyjny:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (pobierz)

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (pobierz)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (pobierz)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (pobierz)

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego (pobierz)

Zaświadczenie pracodawcy (pobierz)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny (pobierz)

Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (pobierz)

Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (pobierz)

Zaświadczenie lekarskie (pobierz)