Loga projektu
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony ściskające się ręce starszych osób
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony uśmiechniętą rodzinę siedzącą na krawężniku
Baner przedstawiający z lewej strony budynek OPS w Pilźnie i z prawej strony osoba na wózku pchana przez pracownika OPS

Opieka 75+

Program „Opieka 75+”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje, że realizuje Program "Opieka 75+" na rok 2023.

Wojewoda Podkarpacki przyznał Gminie Pilzno dotację celową ze środków budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy tj. świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2023: 76 936,00 zł

Całkowita wartość: 155 880,00 zł


Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje o przystąpieniu do Programu „Opieka 75+” na rok 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku, stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

W ramach programu gmina korzysta z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na:

  • usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w 2022;
  • usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);

Wysokość otrzymanego dofinansowania na  świadczenie usług opiekuńczych w 2022 roku wynosi 82 784,00 zł. 

Całkowita wartość realizacji Programu w Gminie Pilzno wynosi 165 568,00 zł.